cesd637中文磁力

cesd637中文磁力

大法表证罢,热传于里则宜下之,热除即愈,宜调胃承气也;此失下,热极则危而死矣。若便溏为里虚,即有是证不可攻也。

应冷反温冬温病,应温反冷寒疫伤,瘟疫长幼相传染,须识岁气汗攻良。二者,因气变动而外成痈肿、疮疡、痂疥、疽痔、掉眩、浮肿、目赤、胗、肿、痛痒之类也。

其目之明,其耳之聪,神自完整。白虎汤,即石膏、知母、甘草、粳米也。

或治杂病,亦宜治风热极妙。 先病为本,根本也;后病为标,梢末。

疯狗咬伤处,口噙水洗净,将药贴伤处。是则至数而道不惑,所谓明矣。

不躁有热者,桂枝二越婢一汤主之。血竭难得,合大活血丹。

Leave a Reply