No4861模特利世厨娘主题拍摄性感白色服饰配无内肉丝极致诱惑写真73P利世秀人网

No4861模特利世厨娘主题拍摄性感白色服饰配无内肉丝极致诱惑写真73P利世秀人网

少阳吐利厥逆,烦躁欲死,吴茱萸汤。真知其为阴证,则温之。

若渴而有汗不解,或经汗过渴不解者,用白虎汤加人参。面光不惨,伤风也。

当其阴邪出表,脉浮于外之时,不可自惑以为阳脉盛也。 衄,烦而后渴欲饮水,水入即吐,先服五苓散,次服竹叶石膏汤。

若损甚者,兼与四逆汤。头汗者,邪搏诸阳之者,则汗见于头,至颈而还也。

经云∶非徒无益,而反害之。太阳伤风,自汗恶风,桂枝汤。

 大积大聚,其可犯也。 一用止汗药,先煎桂枝一二沸,后入余药同煎。

Leave a Reply