No093佟蔓梦回民国青丝缕缕写真专辑39P佟蔓爱尤物

No093佟蔓梦回民国青丝缕缕写真专辑39P佟蔓爱尤物

灸得脓坏,风寒乃出,不坏病则不除也。宜用咸寒苦泄胜血之剂,或抵当汤之类。

弱者益弱,非脱出于外即匿伏于内。次用丸,丸药能逐风冷,破积聚,消诸坚瘕;进饮食,调营卫,能参合而行之者,可谓上工。

于既成之后,不离大黄廑虫为加减,急通其营卫而不嫌其峻。何以故耶,盖阴下齿若光燥如石者,胃热甚也。

上唇有疮,其声恶,通用治蚕桃仁汤。湿与温合,蒸郁而蒙蔽于上,清窍为之壅塞,浊邪害清也。

然恶热者,里症也,恶热为里之实,此属阳明,宜下之。在里者,因阳明内实失下而致,必心腹胀满,治宜攻下。

若汗下后热不解,足冷耳聋,烦闷欲呕,便是发斑之症。血,鼻中出血者是也。

Leave a Reply